StockholmMediaAward Årets Kampanj 2022

Tävlingsinstruktion

Mediebruset ställer allt högre krav på att mediestrategin och medievalet spelar en aktiv roll i kommunikationen. Djupa insikter om omvärld, beteende och målgrupp etc. och innovativa medielösningar är en förutsättning för att uppdragsgivaren ska nå både ut och in med sitt budskap. Det räcker inte med att nå ut till målgruppen, utan man måste också nå in till varje mottagare. För att uppnå det krävs insikter om både medievanor, när mottagarna är i rätt sinnesstämning för budskapet och en massa annat.

StockholmMediaAward kategorin Årets Kampanj uppmärksammar och premierar innovativa och effektiva medielösningar som når fram.

Hämta tävlingsformulär

Vad bedöms?

Bedömningen av tävlingsbidragen görs utifrån den påverkan på kommunikationen och målsättningarna som annonsören/konsulten bidrar med genom innovativ och effektiv mediestrategi.

Kampanjerna bedöms mediekanalsoberoende. Om en eller flera mediekanaler använts är irrelevant i utvärderingsprocessen. Bedömningen baseras på hur väl mediestrategin är utformad och genomförd baserat på uppsatta mål på ett innovativt och effektivt sätt.

Vem kan tävla och vilka är förutsättningarna?

 • Annonsör och byråer/konsulter inom marknadskommunikationsområdet kan lämna in tävlingsbidrag.
 • Alla bidrag ska i förväg ha godkänts av annonsören.
 • Kampanjen ska ha genomförts under perioden 1/1 2021 – 28/2 2022.
 • Varje enskild kampanj kan endast tävla vid ett tillfälle.
 • Tävlingsbidragen måste följa ERK:s etiska regler för att få delta.

Vem bedömer?

Huvudjuryn består av nio personer som representerar annonsörer, mediebyråer samt byråer/konsulter inom marknadskommunikationsområdet.

Vad bedömer juryn?

Juryn bedömer inskickade tävlingsbidrag utifrån nedanstående bedömningskriterier:

 • Hur väl svarar kampanjen mot de uppställda målen?
 • Har innovativa och nydanande element förstärkt kampanjens effekt?
 • Har mediestrategins analys och insikter bidragit till en ökad kampanj effekt?
 • Vad har kampanjen gett för resultat?
 • Vad har mediestrategin haft för betydelse och påverkan för kampanjens framgång?

Hur utvärderas tävlingsbidragen?

Alla tävlingsbidrag bedöms av juryn och poängsätts på fyra olika parametrar. Högsta poäng inom respektive parameter ger sju poäng, lägsta ger en poäng. Poängen summeras och ger tävlingsbidraget en totalpoäng. Den högsta totalpoängen (juryns snitt) är kampanjens totala resultat och utvärderingsvariabel.

Tävlingsbidragen poängsätts inom följande kriterier och poängskalor:

 • Insikt 1 – 7 poäng
 • Strategi 1 – 7 poäng
 • Lösning (taktik) 1 – 7 poäng
 • Resultat 1 – 7 poäng

Tävlingsprocess

Efter det att samtliga tävlingsbidrag bedömts och poängsatts enligt ovan väljs de bidrag ut som tävlingsnomineras och därmed går vidare till final. I finalen bedömer juryn på nytt de nominerade tävlingsbidragen på nytt, enligt samma kriterier, och utser utifrån denna bedömning vilka tre kampanjer som belönas med Silver, Guld och Grand Prix. Den vinnande kampanjen utses till StockholmMediaAward Årets Kampanj Grand Prix 2022.

I den första urvalsrundan bedöms tävlingsbidragen baserat på det ifyllda tävlingsformuläret och eventuellt tillhörande kompletterande material (film-, ljudklipp etc).

Tävlingsbidrag som nomineras går vidare till en finalrunda och bedöms ytterligare en gång, utifrån samma parametrar, av jurydeltagarna.

Tävlingsbidragens innehåll

För varje tävlingsbidrag ska ett tävlingsformulär (ppt) fyllas i och skickas till StockholmMediaWeek i digital form, där även ev kompletterande kreativt material bifogas.

Observera att byråers/konsulters namn inte får förekomma på eller i tävlingsbidraget, annat än på faktasidan. Informationen i tävlingsformuläret ska presenteras antingen på svenska eller engelska, men inte blandat vad gäller ett och samma tävlingsbidrag.

I tävlingsformuläret ska följande punkter beskrivas (samtliga punkter måste fyllas i):

 1. Fakta om vem/vilka som skickat in tävlingsbidraget, kampanj-/produktnamn, annonsör (uppdragsgivare), involverade byråer/konsulter.
 2. Sammanfattning av kampanjen
 3. Bakgrund och Kommunikationsmål
 4. Analys och Insikt
 5. Innovativ Mediestrategi
 6. Lösning och Innovation
 7. Kreativt material
 8. Resultat

Instruktion för inlämning av tävlingsbidrag:

 • Fyll i ett Tävlingsformulär per tävlingsbidrag och döp filen enligt nedan.
  Filnamn: Tävlingsformulär_Uppdragsgivare/Annonsör_Kampanjnamn.ppt
  Observera att byråers/konsulters namn inte får förekomma på eller i tävlingsbidraget, annat än på faktasidan.
 • Bifoga eventuellt tillhörande kreativt material som film- eller ljudklipp (bifogas som wmv, mpg eller mov). Max 100MB per klipp.

Förlängd tid för inskick! Tävlingsbidragen skall vara StockholmMediaWeek tillhanda senast måndagen den 28 mars 2022 klockan 23:59.

Bidrag inlämnade efter den 28 mars bedöms ej.

Vilka bidrag som nominerats och nått final offentliggörs i slutet av september. StockholmMediaWeek kontaktar även samtliga finalister för inlämning av digitala finalpresentationer av bidragen.

Vinnarna presenteras under StockholmMediaWeek 2022.

Jäv

Om någon i juryn varit aktivt eller passivt delaktig (arbetar hos inblandad konsult e dyl) i någon kampanj har den jurypersonen ej rätt att bedöma den aktuella kampanjen. Juryns beslut är slutgiltigt och kan ej överklagas.

Tävlingsavgift

Avgiften per inskickat bidrag är totalt

Medlemmar i Sveriges Mediebyråer: SEK 4 995 (exkl moms).

Icke medlemmar i Sveriges Mediebyråer: SEK 5 495 (exkl moms).

Hämta tävlingsformulär